การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน  
Work Permit for Part-Time Job

เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ

1. นักเรียนที่เรียนภาษา

นักเรียนภาษาก่อนจะทำงานพาร์ทไทม์ได้ต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ต้องมีบัตร ARC (บัตรอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักอย่ในไต้หวัน ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ) และต้องทำ Work Permit (ใบอนุญาตทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ก่อน

2. นักเรียนที่เรียนปริญญา

นักเรียนที่เข้าไปเรียนที่ไต้หวันในระดับปริญญาจะสามารถทำงานได้ในภาคการศึกษาที่ 2 หรือเทอมที่ 2 เป็นต้นไป เช่น ปี 1 เทอม 2 ซึ่งต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่เพื่อขอ Work Permit ถ้าได้ใบอนุญาตมาแล้วจะสามารถทำงานได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ (คล้าย ๆ กับที่ออสเตรเลีย) แต่ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็จะสามารถทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอ Work Permit

1. ใบคำร้องขอWork Permit Card
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรพำนักอาศัยในไต้หวัน (Alien Resident Card) 1 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียม 100 NTD.

ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสามารถยื่นผ่านทางมหาวิทยาลัย หรือไปยื่นด้วยตัวเองที่ 10th Floor of Taisugar Building, No. 39, Sce. 1, Zhonghua Road, Taipei City 100, Taiwan (MRT XiMen Station)

ปล. งานอีกประเภทที่สามารถทำได้คืองานในมหาวิทยาลัยเช่น ช่วยอาาจารย์ (Teacher Assitant) ช่วยงานโรงเรียนแบบได้ค่าตอบแทนโดยไม่ต้องสมัครบัตร Work Permit นะคะ