Degree Course 2018-2019 สมัครเรียนต่อไต้หวัน

  Hooray Taiwan   Online Educational Consultant Timelineคร่าวๆของการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาประเทศไต้หวันของเรา การสมัครของทางเราจะพิเศษตรงที่เราสมัครทุนการศึกษาทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน (ตามระเบียบและกฏการสมัครของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย)ซึ่งการสมัครนั้นจะมี 2 แบบ คือ 1.น้องๆเตรียมเอกสารมาทางเราช่วยบริการในการสมัคร2. น้องๆยังไม่มีไอเดียในการเตรียมหรือเขียนเอกสารการสมัครต่างๆ ทางเราจะมีพี่ๆแนะแนว การเขียนมีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลด้วยเพื่อให้น้องๆไปถึงเป้าหมาย 1.น้องๆเตรียมเอกสารมาเองส่วนหนึ่งทางเราช่วยบริการในการสมัคร ทางเราจะส่งรายการเอกสารในการเตรียมเอกสาารให้น้องๆและช่วยตรวจเช็คเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่พร้อมทั้งตรวจไวยกรณ์ให้ รวมค่าสมัคร และค่าวีซ่าแล้วค้า *ไม่รวมการแนะแนวเนื้อหาการเขียน Statement of purpose, Resume และ Portfolio**แนะแนวผ่านLineและอีเมลเท่านั้น  2. น้องๆยังไม่มีไอเดียในการเตรียมหรือเขียนเอกสารการสมัครต่างๆ ทางเราจะมีพี่ๆแนะแนว การเขียนมีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลด้วยเพื่อให้น้องๆไปถึงเป้าหมาย น้องๆจะได้รับการแนะแนวในการเขียนและวิธีการเขียนเนื้อหา มาระดมสมองเพื่อพูดคุยในเรื่องไอเดียในการเขียนที่ทำให้นักเรียน Outstanding และแนะแนวการทำ เอกสารต่างๆ พี่ๆจะส่งรายการเตรียมเอกสาารให้น้องๆและช่วยตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจไวยกรณ์ *รวมค่าสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และค่าวีซ่าแล้วค่ะ แนะแนวเรียนต่อประเทศไต้หวัน 2019 พร้อมคำแนะนำต่างๆ  เพื่อนอกจากช่วยค้นหาตัวตนของน้อง อีกทั้งยังช่วยทำให้น้องๆไปถึงอาชีพที่ใฝ่ฝันได้ด้วยนะคะ เอกสารที่สำคัญที่พี่ๆอยากขอจากน้องๆ 1. คะแนน GPA 2. คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ,…

Facebook