2019 ทุนภาษาจีน ณ เมืองเกาสง IShou U

เอกสารที่ต้องใช้ 1. หลักฐานการโอนสมัคร 2. พาสปอร์ต มีอายุ 8 เดือนขึ้นไปก่อนเดินทาง3. บัตรนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนมัธยม – ระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่ Clc.hooraytaiwan@gmail.comติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ @hooraytaiwan

2019 ทุนภาษาจีนสายฟ้าแลบ!!! Feng Chia University ณ เมืองไถจง มีนาคมนี้

หอพัก 4 ท่าน รับเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น 1. Food for 10 days – Lunch and Dinner2. Mandarin and cultural classes.3. Airport pick-up4. Two field trips5. Farewell party6. Online Orientation by Hooray Taiwan ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเองคือ ค่าหอพัก + ค่าสมัคร 6,900 บาทค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหารเช้า เอกสารการสมัคร– หลักฐานการโอนค่าสมัคร – พาสปอร์ต– บัตรนักเรียนส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาที่ clc.hooraytaiwan@gmail.com จัดโดย FCU Foreign Language Center ติดต่อสมัคร Line: @hooraytaiwan