RENT HOUSE SERVICE

OUR RENT HOUSE SERVICE Rent House Service Package Only 10,000 Bath STEP 1 ดูตัวอย่างบ้านผ่าน Website จาก Scope ของลูกค้า  10 Links STEP 2 เลือกบ้านจาก Links ที่ได้เลือกมา 5 Links STEP 3 ทำการนัดกับเจ้าของบ้านเพื่อเข้าชมบ้านตัวจริง 4 ครั้ง STEP 4 ทำการเซ็นสัญญาเช่า 1 ครั้ง PLUS พาไปซื้อของเข้าที่พัก 1 ครั้ง

Facebook