Degree Course 2018-2019 สมัครเรียนต่อไต้หวัน

  Hooray Taiwan   Online Educational Consultant Timelineคร่าวๆของการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาประเทศไต้หวันของเรา การสมัครของทางเราจะพิเศษตรงที่เราสมัครทุนการศึกษาทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน (ตามระเบียบและกฏการสมัครของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย)ซึ่งการสมัครนั้นจะมี 2 แบบ คือ 1.น้องๆเตรียมเอกสารมาทางเราช่วยบริการในการสมัคร2. น้องๆยังไม่มีไอเดียในการเตรียมหรือเขียนเอกสารการสมัครต่างๆ ทางเราจะมีพี่ๆแนะแนว การเขียนมีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลด้วยเพื่อให้น้องๆไปถึงเป้าหมาย 1.น้องๆเตรียมเอกสารมาเองส่วนหนึ่งทางเราช่วยบริการในการสมัคร ทางเราจะส่งรายการเอกสารในการเตรียมเอกสาารให้น้องๆและช่วยตรวจเช็คเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่พร้อมทั้งตรวจไวยกรณ์ให้ รวมค่าสมัคร และค่าวีซ่าแล้วค้า *ไม่รวมการแนะแนวเนื้อหาการเขียน Statement of purpose, Resume และ Portfolio**แนะแนวผ่านLineและอีเมลเท่านั้น  2. น้องๆยังไม่มีไอเดียในการเตรียมหรือเขียนเอกสารการสมัครต่างๆ ทางเราจะมีพี่ๆแนะแนว การเขียนมีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลด้วยเพื่อให้น้องๆไปถึงเป้าหมาย น้องๆจะได้รับการแนะแนวในการเขียนและวิธีการเขียนเนื้อหา มาระดมสมองเพื่อพูดคุยในเรื่องไอเดียในการเขียนที่ทำให้นักเรียน Outstanding และแนะแนวการทำ เอกสารต่างๆ พี่ๆจะส่งรายการเตรียมเอกสาารให้น้องๆและช่วยตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจไวยกรณ์ *รวมค่าสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และค่าวีซ่าแล้วค่ะ แนะแนวเรียนต่อประเทศไต้หวัน 2019 พร้อมคำแนะนำต่างๆ  เพื่อนอกจากช่วยค้นหาตัวตนของน้อง อีกทั้งยังช่วยทำให้น้องๆไปถึงอาชีพที่ใฝ่ฝันได้ด้วยนะคะ เอกสารที่สำคัญที่พี่ๆอยากขอจากน้องๆ 1. คะแนน GPA 2. คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 ,…

APPLY MOE SCHOLARSHIP

HOW TO APPLY MOE SCHOLARSHIP ทุนรัฐบาลไต้หวันMOE สมัครอย่างไร? สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ 1.ทุนการศึกษา NT 40,000 ต่อเทอม MOE จะเป็นผู้จ่ายค่าเทอม และค่าหน่วยกิตของนักศึกษา (แต่ไม่รวม ค่าปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ค่าหอพัก และค่าประกัน) หากว่าค่าเทอมและค่าหน่วยกิตทั้งหมดเกินกว่า NT40,000 ทางมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาจะต้องจ่ายส่วนเกินนั้นเอง (ซึ่งโดยค่าเทอมปกติจะไม่เกิน NT 50,000-60,000 ค่ะ) 2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน MOE ให้เบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาปริญญาตรี NT 15,000 ต่อเดือน นักศึกษาปริญญาโทและเอก NT 20,000 ต่อเดือน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน   Work Permit for Part-Time Job เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ 1.นักเรียนภาษา 2.นักเรียนปริญญา การทำ Work Permit ของนักเรียนภาษา คือน้องๆจะต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีบัตร ARCแล้วคะ ในส่วนของการทำ Work Permit ของนักเรียนปริญญา จะต้องอยู่มาแล้วอย่างน้อย 1 เทอมและมีบัตร ARC

Facebook