HOW TO AUTHENTICATION THE DOCUMENTS

การรับรองเอกสารเพื่อศึกษาต่อที่ประเทษไต้หวัน การรับรองเอกสาร  การรับรองเอกสารก็คือ การรับรองเอกสารว่าเอกสารนั้นเอกสารที่ถูกต้องและเป็นของจริงไม่ได้มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อนำเอกสารไปใช้งานในประเทศอื่น อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับในสากลโลก